Mission

Mission

Az egyesület célja társadalmi úton elősegíteni a magyar faipart és annak fejlődését. Ápolni és erősíteni a szakmai egység érzését és gyakorlatát, bővíteni az egyesületi tagok ismereteit, formálni a faipari szakmai és a faiparról kialakult közvéleményt, gondoskodni a tagok közös érdekképviseletéről. Az egyesület pártoktól független, politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem ajánl, nem támogat. Fővárosi és megyei önkormányzati képviselőt nem állít, nem támogat.

Az egyesület megengedi, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. Tevékenysége és célja elsősorban:
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, - ismeretterjesztés
- szakmai kulturális tevékenység
-szakmai kulturális örökség megóvása
- szakmai műemlékvédelem
- környezet- és természetvédelem
- egyéb szolgáltatások.

A célok megvalósítása érdekében a FATE
- az egyesületi munkába bevonja és aktivizálja a szakterület mérnökeit, technikusait, tudományos szakembereit, dolgozóit. Elősegíti a tagok szakmai fejlődését. Sokrétű klubéletet ösztönöz.
- elősegíti a fiatal szakemberek vállalkozói készségének fejlesztését, a tudományos közéleti munkába való kapcsolását, szakterületén részt vállal a tehetségkutatás támogatásának társadalmi feladataiból.
- a szakmai fejlődést széles körű szakmai ismeretterjesztéssel segíti. Ennek keretében tudományos rendezvényeket (konferenciák, ankétok, szakmai napok, szimpóziumok) szakmai bemutatókat, kiállításokat, szakmai tanulmányutakat szervez.
- közreműködik a faipari oktatás és továbbképzés fejlesztésében és korszerűsítésében. Szakmai át- és továbbképző tanfolyamokat szervez.
- az egyesületi munka folyamatos fejlesztése érdekében együttműködik és kapcsolatot tart fenti a szakterületén működő termelő, gazdálkodó, irányító szervezetekkel, oktatási intézményekkel, hazai és külföldi tudományos egyesületekkel, intézményekkel.
- állami szervek, gazdálkodó szervezetek felkérésére tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki, bejegyzett, illetve nyilvántartott egyesületi szakértők közreműködésével.
- a hazai és nemzetközi műszaki-tudományos eredmények publikálására szerkeszti és kiadja az egyesület tudományos igényű szaklapját, a FAIPAR-t. Gondoskodik az egyéb egyesületi kiadványok szerkesztéséről, megjelentetéséről, az információk hozzáférhetőségéről a szakmai tájékoztatás elősegítése érdekében.
- különös figyelmet fordít az egyesület működési köréhez tartozó szakmák, valamint az egyesület történelmi emlékeinek megőrzésére, nemes hagyományainak ápolására.
- gondoskodik a kiemelkedő műszaki és tudományos, illetve egyesületi munkát végző tagjai elismeréséről és elismertetéséről. Okleveleket, díjakat, kitüntetéseket adományoz, illetve javaslatot tesz más szervek által adományozható díjakra, kitüntetésekre.
- képviselői útján meghatározott területen és mértékben részt vesz a MTESZ vezető szerveinek és szakmai bizottságainak munkájában.
- az egyesület működésének és a szolgáltatások igénybe vételének módját, és a beszámolóit a FAIPAR folyóiratban, vagy egyéb szakmai lapban hozza nyilvánosságra.

Az egyesület céljait, tagságának (területi szervezetek, szakosztályok, bizottságok) közreműködésével valósítja meg. Az egyesületi tagság az önkéntesség elvén alapszik. A magánszemély és jogi személy tagságának elfogadásáról az egyesület elnöksége jogosult dönteni. Az egyesület tagjai lehetnek
- magánszemélyek,
- jogi személyek,
- örökös tagok.

Az egyesületnek az a magánszemély lehet tagja, aki
- 16. életévét betöltötte és valamely szakirányú képzésben részesül(t),
- az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri és
- rendszeresen eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének.

Az egyesületnek az a jogi személy lehet tagja, amely
- az egyesület alapszabályát és céljait elfogadja, és
- rendszeresen eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének.

Faipari Tudományos Egyesület

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.